پردیس‌های دانشگاه تبریز


ثبت نام دانشجویان


بازیابی رمز عبور دانشجویان


جستجو در موضوعات


آمار نموداری پایان نامه ها


تقویم برگزاری جلسات دفاع


اساتید و پایان نامه ها


معرفی اساتید
   


لیست ماهانه جلسات دفاع
تعداد اعضای آنلاین: 12                   کاربران مهمان: 18
دانشجویان و اساتید گرامی جهت استفاده از سامانه شما باید یکی از مرورگرهای Mozilla ، Opera ، Google Chrome 64 ، Google Chrome 32 را دانلود و استفاده نمائید.
دانشجویان و اساتید گرامی جهت مشاهده استاندارد سامانه به هنگام چاپ فونتهای فارسی را دانلود و در سیستم خود نصب کنید .

اساتید دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مدیران و روسای دانشکده ،گروه و دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مانیتورینگ فعالیتهای کاربران آنلاین

موضوع: صدور کد
رضا افروشه برای پایان نامه دانشجو عذرا اکبری کد صادر نمود.
تاریخ:
1396/05/31
موضوع: شورای پژوهشی دانشگاه
شورای پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:رضا افروشه
دانشجو: عذرا اکبری
تاریخ:
1396/05/31
موضوع: شورای تخصصی دانشکده
شورای تخصصی دانشکده نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:رضا افروشه
دانشجو: عذرا اکبری
تاریخ:
1396/05/31
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:دکتر فیروز محمودی
دانشجو: عذرا اکبری
تاریخ:
1396/05/31
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: پرنیان کاظمی
تاریخ:
1396/05/30
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:رضا افروشه
دانشجو: اسماعیل معین مجد
تاریخ:
1396/05/30
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده:رضا افروشه
دانشجو: اسماعیل معین مجد
تاریخ:
1396/05/30
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: اسماعیل معین مجد
تاریخ:
1396/05/30
موضوع: صدور کد
صابر مردکاردیده برای پایان نامه دانشجو سهیل جباری کد صادر نمود.
تاریخ:
1396/05/30
موضوع: شورای پژوهشی دانشگاه
شورای پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:صابر مردکاردیده
دانشجو: سهیل جباری
تاریخ:
1396/05/30
موضوع: شورای تخصصی دانشکده
شورای تخصصی دانشکده نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:صابر مردکاردیده
دانشجو: سهیل جباری
تاریخ:
1396/05/30
موضوع: صدور کد
صابر مردکاردیده برای پایان نامه دانشجو مهرداد شفاعی کد صادر نمود.
تاریخ:
1396/05/29
موضوع: صدور کد
صابر مردکاردیده برای پایان نامه دانشجو مهرداد شفاعی کد صادر نمود.
تاریخ:
1396/05/29
موضوع: شورای پژوهشی دانشگاه
شورای پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:صابر مردکاردیده
دانشجو: مهرداد شفاعی
تاریخ:
1396/05/29
موضوع: شورای تخصصی دانشکده
شورای تخصصی دانشکده نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:صابر مردکاردیده
دانشجو: مهرداد شفاعی
تاریخ:
1396/05/29
موضوع: صدور کد
رضا افروشه برای پایان نامه دانشجو ژیلا ابراهیمی کد صادر نمود.
تاریخ:
1396/05/29
موضوع: معاونت پژوهشی دانشگاه
معاونت پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:رضا افروشه
دانشجو: ژیلا ابراهیمی
تاریخ:
1396/05/29
موضوع: شورای پژوهشی دانشگاه
شورای پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:رضا افروشه
دانشجو: ژیلا ابراهیمی
تاریخ:
1396/05/29
موضوع: صدور کد
رضا افروشه برای پایان نامه دانشجو عاطفه ترکمان پری کد صادر نمود.
تاریخ:
1396/05/28
موضوع: شورای پژوهشی دانشگاه
شورای پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:رضا افروشه
دانشجو: عاطفه ترکمان پری
تاریخ:
1396/05/28
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو معصومه علیپور درمان طلب مورد تصویب مدیر گروه شهرام روستائی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: ارزیابی حساسیت اراضی در مقابل فرسایش و رسوب با استفاده از GisوRs .......
تاریخ:
1396/05/28
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:رضا افروشه
دانشجو: الهه آقامحمدی
تاریخ:
1396/05/28
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده:رضا افروشه
دانشجو: الهه آقامحمدی
تاریخ:
1396/05/28
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: حمید رسولی
تاریخ:
1396/05/28
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو حمید رسولی مورد تصویب مدیر گروه رضا افروشه قرار گرفت.
عنوان تایید شده: تحلیل زمانی و مکانی تصادفات منجر به فوت درون شهری با استفاده از GIS(مطالعه موردی :شهر تبریز محدوده زمانی 1389_1395 ) .......
تاریخ:
1396/05/28
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو حمید رسولی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: تحلیل زمانی و مکانی تصادفات منجر به فوت درون شهری با استفاده از GIS(مطالعه موردی :شهر تبریز محدوده زمانی 1389_1395 ) .......
تاریخ:
1396/05/28
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مسعود رنجبرنیا
دانشجو: شهروز شعاعی
تاریخ:
1396/05/27
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:سبلان دانش ور
دانشجو: ساینا اسکندری
تاریخ:
1396/05/27
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو پرنیان کاظمی مورد تصویب مدیر گروه سبلان دانش ور قرار گرفت.
عنوان تایید شده: تشخیص و دسته بندی کودکان ADHD با استفاده از پارامترهای خطی سیگنال EEG .......
تاریخ:
1396/05/27
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو پرنیان کاظمی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: تشخیص و دسته بندی کودکان ADHD با استفاده از پارامترهای خطی سیگنال EEG .......
تاریخ:
1396/05/27
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: شهروز شعاعی
تاریخ:
1396/05/22
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: شهروز شعاعی
تاریخ:
1396/05/22
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: شهروز شعاعی
تاریخ:
1396/05/22
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: شهروز شعاعی
تاریخ:
1396/05/22
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: شهروز شعاعی
تاریخ:
1396/05/22
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فرزاد مروتی
تاریخ:
1396/05/22
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو سعیده ابهری مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بهبود آرایش کابلی در سازه‌های بتنی با مهاربند کابلی تحت بار زلزله .......
تاریخ:
1396/05/17
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: علی مردانی ثانی
تاریخ:
1396/05/12
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: آمنه احمدی
تاریخ:
1396/05/10
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: آمنه احمدی
تاریخ:
1396/05/10

سوالات متداول