پردیس‌های دانشگاه تبریز


ثبت نام دانشجویان


بازیابی رمز عبور دانشجویان


جستجو در موضوعات


آمار نموداری پایان نامه ها


تقویم برگزاری جلسات دفاع


اساتید و پایان نامه ها


معرفی اساتید
   


لیست ماهانه جلسات دفاع
تعداد اعضای آنلاین: 0                   کاربران مهمان: 1
دانشجویان و اساتید گرامی جهت استفاده از سامانه شما باید یکی از مرورگرهای Mozilla ، Opera ، Google Chrome 64 ، Google Chrome 32 را دانلود و استفاده نمائید.
دانشجویان و اساتید گرامی جهت مشاهده استاندارد سامانه به هنگام چاپ فونتهای فارسی را دانلود و در سیستم خود نصب کنید .

اساتید دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مدیران و روسای دانشکده ،گروه و دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مانیتورینگ فعالیتهای کاربران آنلاین

موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو بهزاد موحدنژاد مورد تصویب مدیر گروه دکتر سیدصمد حسینی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: تاثیر ساختار تجارت اجتماعی بر قصد خرید اجتماعی با نقش میانجی اعتماد و حمایت اجتماعی .......
تاریخ:
1396/03/02
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو آیدین نیک رو مورد تصویب مدیر گروه دکتر سیدصمد حسینی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی تاثیر سرمایه گذاری بازاریابی رابطه مند بر وفاداری مشتری با نقش میانجی کیفیت رابطه (شواهدی در صنعت بانکداری) .......
تاریخ:
1396/03/02
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:دکتر سیدصمد حسینی
دانشجو: جلیل اصغرزاد نیازی
تاریخ:
1396/03/02
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:دکتر سیدصمد حسینی
دانشجو: جواد متعارفی
تاریخ:
1396/03/02
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:دکتر سیدصمد حسینی
دانشجو: جواد متعارفی
تاریخ:
1396/03/02
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فرانک گودرزی
تاریخ:
1396/03/02
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو سعید ولیلویی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بهینه سازی سازه های خرپایی با در نظر گرفتن قیود دینامیکی با استفاده از ترکیب روش جستجوی (سیستم ذرات باردار وروش الگوریتم استعماری) .......
تاریخ:
1396/03/02
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: پریسا ادیم
تاریخ:
1396/03/02
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: پریسا ادیم
تاریخ:
1396/03/02
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: زهرا اسماعیل زاده
تاریخ:
1396/03/02
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سینا هوشیار
تاریخ:
1396/03/02
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فرانک گودرزی
تاریخ:
1396/03/02
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:زینب خانجانی
دانشجو: زینب شهودی
تاریخ:
1396/03/01
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:زینب خانجانی
دانشجو: افسانه محمودی
تاریخ:
1396/03/01
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو سینا آذریان مقدم مورد تصویب مدیر گروه رضا افروشه قرار گرفت.
عنوان تایید شده: روش جدید فلورسانس برای سنجش متفورمین بر اساس انتقال انرژی رزونانس بین پروب تربیوم-فنانترولین و نانوذرات نقره .......
تاریخ:
1396/03/01
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو فرانک گودرزی مورد تصویب مدیر گروه رضا افروشه قرار گرفت.
عنوان تایید شده: اثربخشی بازی درمانی بر بهبود کارکردهای اجرایی (بازداری پاسخ و توجه متمرکز) در کودکان دارای نشانه های بیش فعالی و کودکان دارای نشانه های نافرمانی مقاب .......
تاریخ:
1396/03/01
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو سینا هوشیار مورد تصویب مدیر گروه دکتر نورانی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی تأثیرذوب و انجماد بردوام بتن خود تراکم حاوی نانو اکسید روی و مدلسازی به روش های عددی نوین .......
تاریخ:
1396/03/01
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو زهرا اسماعیل زاده مورد تصویب مدیر گروه دکتر نورانی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی نحوه طراحی بام‌های سبز در سازه‌ها و ارزیابی میزان اثرگذاری آن‌ها در آلودگی هوای کلان‌شهر تبریز .......
تاریخ:
1396/03/01
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: پریسا ادیم
تاریخ:
1396/03/01
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: پریسا ادیم
تاریخ:
1396/03/01
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: پریسا ادیم
تاریخ:
1396/03/01
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو فرانک گودرزی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: اثربخشی بازی درمانی بر بهبود کارکردهای اجرایی (بازداری پاسخ و توجه متمرکز) در کودکان دارای نشانه های بیش فعالی و کودکان دارای نشانه های نافرمانی مقاب .......
تاریخ:
1396/03/01
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو سینا هوشیار مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی تأثیرذوب و انجماد بردوام بتن خود تراکم حاوی نانو اکسید روی و مدلسازی به روش های عددی نوین .......
تاریخ:
1396/02/31
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو سینا آذریان مقدم مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: روش جدید فلورسانس برای سنجش متفورمین بر اساس انتقال انرژی رزونانس بین پروب تربیوم-فنانترولین و نانوذرات نقره .......
تاریخ:
1396/02/31
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو آیدین نیک رو مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی تاثیر سرمایه گذاری بازاریابی رابطه مند بر وفاداری مشتری با نقش میانجی کیفیت رابطه (شواهدی در صنعت بانکداری) .......
تاریخ:
1396/02/31
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:محمدباقر بناء شریفیان
دانشجو: پویا جعفری
تاریخ:
1396/02/30
موضوع: صدور کد
رضا افروشه برای پایان نامه دانشجو مهناز قلیزاده کد صادر نمود.
تاریخ:
1396/02/30
موضوع: صدور کد
رضا افروشه برای پایان نامه دانشجو اکبر زینی کد صادر نمود.
تاریخ:
1396/02/30
موضوع: شورای پژوهشی دانشگاه
شورای پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:رضا افروشه
دانشجو: اکبر زینی
تاریخ:
1396/02/30
موضوع: شورای تخصصی دانشکده
شورای تخصصی دانشکده نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:رضا افروشه
دانشجو: اکبر زینی
تاریخ:
1396/02/30
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:رضا افروشه
دانشجو: فاطمه سالمی
تاریخ:
1396/02/29
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده:رضا افروشه
دانشجو: فاطمه سالمی
تاریخ:
1396/02/29
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: فاطمه سالمی
تاریخ:
1396/02/29
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو فهیمه کاظمی نوا مورد تصویب مدیر گروه رضا نجار قرار گرفت.
عنوان تایید شده: هیدروژلهای چند عاملی بر پایه اتیلن دی آمین تترا استیک اسید :سنتز،شناسایی و برخی از کاربردها .......
تاریخ:
1396/02/27
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو علی موسی زاده اقدم مورد تصویب مدیر گروه دکتر نورانی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی الگوی جریان و رخداد کاویتاسیون در سرریز سد شهریار با استفاده از روش عددی و ارائه راهکارهای اصلاحی .......
تاریخ:
1396/02/26
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو اتابک شهری پور مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: پخش بار اقتصادی سیستم های انرژی چند حاملی چند ناحیه ای .......
تاریخ:
1396/02/26
موضوع: صدور کد
صابر مردکاردیده برای پایان نامه دانشجو حسن رحیق اغسان کد صادر نمود.
تاریخ:
1396/02/25
موضوع: شورای پژوهشی دانشگاه
شورای پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:صابر مردکاردیده
دانشجو: حسن رحیق اغسان
تاریخ:
1396/02/25
موضوع: شورای تخصصی دانشکده
شورای تخصصی دانشکده نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:صابر مردکاردیده
دانشجو: حسن رحیق اغسان
تاریخ:
1396/02/25
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:صابر مردکاردیده
دانشجو: میرمحمدعلی گلچین احمدی
تاریخ:
1396/02/25

سوالات متداول