پردیس‌های دانشگاه تبریز


ثبت نام دانشجویان


بازیابی رمز عبور دانشجویان


جستجو در موضوعات


آمار نموداری پایان نامه ها


تقویم برگزاری جلسات دفاع


اساتید و پایان نامه ها


معرفی اساتید
   


لیست ماهانه جلسات دفاع
تعداد اعضای آنلاین: 0                   کاربران مهمان: 5
دانشجویان و اساتید گرامی جهت استفاده از سامانه شما باید یکی از مرورگرهای Mozilla ، Opera ، Google Chrome 64 ، Google Chrome 32 را دانلود و استفاده نمائید.
دانشجویان و اساتید گرامی جهت مشاهده استاندارد سامانه به هنگام چاپ فونتهای فارسی را دانلود و در سیستم خود نصب کنید .

اساتید دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مدیران و روسای دانشکده ،گروه و دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مانیتورینگ فعالیتهای کاربران آنلاین

موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: اردشیر صدرنیا
تاریخ:
1396/02/07
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو اکبر جعفری مورد تصویب مدیر گروه دکتر خسرو مقتصدآذر قرار گرفت.
عنوان تایید شده: مدلسازی تغییر مختصات مسطحاتی بنچ مارک های ژئودزی در اثر زمین لرزه .......
تاریخ:
1396/02/05
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:رامین سلیمانی
دانشجو: سیدمهران سید میرنسب
تاریخ:
1396/02/05
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو پریسا رحیمعلی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: مقایسه توانایی تفکر انعکاسی یاد گیرنده های زبان در اموزشگاه و مدرسه .......
تاریخ:
1396/02/05
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو اکبر جعفری مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: مدلسازی تغییر مختصات مسطحاتی بنچ مارک های ژئودزی در اثر زمین لرزه .......
تاریخ:
1396/02/05
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو فرزاد مروتی مورد تصویب مدیر گروه دکتر سیدصمد حسینی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: اثر حمایت اجتماعی بر رفتار شهروندی مصرف کننده در جوامع تجاری آنلاین: نقش تعدیل کننده منبع حمایتی .......
تاریخ:
1396/02/04
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب با اصلاح در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:دکتر سیدصمد حسینی
دانشجو: اردشیر صدرنیا
تاریخ:
1396/02/04
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب با اصلاح در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:دکتر سیدصمد حسینی
دانشجو: محمد حسین قاسم زاده
تاریخ:
1396/02/04
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:دکتر سیدصمد حسینی
دانشجو: زهرا ذوالفقارزاده
تاریخ:
1396/02/04
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:دکتر سیدصمد حسینی
دانشجو: ساناز بیابانی گاوگانی
تاریخ:
1396/02/04
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: حسین احمدی حکم آباد
تاریخ:
1396/02/03
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده:رامین سلیمانی
دانشجو: حمید فتاحی ثانی
تاریخ:
1396/02/03
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مسعود زمانی اسفهلانی
تاریخ:
1396/02/03
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مسعود زمانی اسفهلانی
تاریخ:
1396/02/03
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:رضا افروشه
دانشجو: ندا قدرتی
تاریخ:
1396/02/03
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده:رضا افروشه
دانشجو: ندا قدرتی
تاریخ:
1396/02/03
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: ندا قدرتی
تاریخ:
1396/02/03
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو پیام نوری دخت هراب مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: طراحی، شبیه سازی و امکان سنجی ساخت سنسوری با حساسیت بالا مبتنی بر تکنولوژی MEMS به منظور شناسایی زیست شناساگرهای سرطان (با تاکید بر سرطان ریه) .......
تاریخ:
1396/02/03
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو پیام نوری دخت هراب مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: طراحی، شبیه سازی و امکان سنجی ساخت سنسوری با حساسیت بالا مبتنی بر تکنولوژی MEMS به منظور شناسایی زیست شناساگرهای سرطان (با تاکید بر سرطان ریه) .......
تاریخ:
1396/02/03
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو فهیمه کاظمی نوا مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: هیدروژلهای چند عاملی بر پایه اتیلن دی آمین تترا استیک اسید :سنتز،شناسایی و برخی از کاربردها .......
تاریخ:
1396/02/03
موضوع: شورای تخصصی دانشکده
شورای تخصصی دانشکده نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:رضا افروشه
دانشجو: نگین متین
تاریخ:
1396/02/03
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:رضا افروشه
دانشجو: نگین متین
تاریخ:
1396/02/03
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: نگین متین
تاریخ:
1396/02/02
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو نگین متین مورد تصویب مدیر گروه رضا افروشه قرار گرفت.
عنوان تایید شده: ارزیابی توانمندی‌های اکوتوریستی روستاهای تنباکولوق و داودلوی اهر با استفاده از تکتیک پرومته .......
تاریخ:
1396/02/02
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو نگین متین مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: ارزیابی توانمندی‌های اکوتوریستی روستاهای تنباکولوق و داودلوی اهر با استفاده از تکتیک پرومته .......
تاریخ:
1396/02/02
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:زینب خانجانی
دانشجو: مرضیه حسینی
تاریخ:
1396/02/02
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:صابر مردکاردیده
دانشجو: منصور دشتی
تاریخ:
1396/02/01
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:رامین سلیمانی
دانشجو: مرتضی شاهدی فر
تاریخ:
1396/02/01
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو آمنه احمدی مورد تصویب مدیر گروه دکتر خسرو مقتصدآذر قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی اثر اریب شبه فاصله مشاهدات GPS در برآورد محتوای الکترونی یونسفر .......
تاریخ:
1396/02/01
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو محمدصالح زرزا مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: اصل بندی زیرمیدان های اعداد حقیقی .......
تاریخ:
1396/01/30
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو آمنه احمدی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی اثر اریب شبه فاصله مشاهدات GPS در برآورد محتوای الکترونی یونسفر .......
تاریخ:
1396/01/30
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: علی فتحی پور مقدم
تاریخ:
1396/01/29
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:دکتر لیلی محمد خانلی
دانشجو: فائضه ستاره ای
تاریخ:
1396/01/28
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فائضه ستاره ای
تاریخ:
1396/01/28
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: شیوا بیات
تاریخ:
1396/01/28
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو فائضه ستاره ای مورد تصویب مدیر گروه دکتر لیلی محمد خانلی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: مکان یابی اورژانس های جدید جهت کاهش زمان انتقال بیمار به اورژانس در سطح شهر تبریز با استفاده از الگوریتم ژنتیک .......
تاریخ:
1396/01/27
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو صنم مسعودی گرگری مورد تصویب مدیر گروه دکتر فرهمن فرخی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: تجزیه و تحلیل محتوای فعالیت های کتاب انگلیسی پایه دهم در ایران (vision1) .......
تاریخ:
1396/01/27
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو صنم مسعودی گرگری مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: تجزیه و تحلیل محتوای فعالیت های کتاب انگلیسی پایه دهم در ایران (vision1) .......
تاریخ:
1396/01/27
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو فائضه ستاره ای مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: مکان یابی اورژانس های جدید جهت کاهش زمان انتقال بیمار به اورژانس در سطح شهر تبریز با استفاده از الگوریتم ژنتیک .......
تاریخ:
1396/01/27
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو محمد ادیم مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: تحلیل حرارتی یک گردآورنده خورشیدی از نوع سهموی به منظور کمینه کردن تولید آنتروپی .......
تاریخ:
1396/01/27

سوالات متداول