پردیس‌های دانشگاه تبریز


ثبت نام دانشجویان


بازیابی رمز عبور دانشجویان


جستجو در موضوعات


آمار نموداری پایان نامه ها


تقویم برگزاری جلسات دفاع


اساتید و پایان نامه ها


معرفی اساتید
   


لیست ماهانه جلسات دفاع
تعداد اعضای آنلاین: 0                   کاربران مهمان: 4
دانشجویان و اساتید گرامی جهت استفاده از سامانه شما باید یکی از مرورگرهای Mozilla ، Opera ، Google Chrome 64 ، Google Chrome 32 را دانلود و استفاده نمائید.
دانشجویان و اساتید گرامی جهت مشاهده استاندارد سامانه به هنگام چاپ فونتهای فارسی را دانلود و در سیستم خود نصب کنید .

اساتید دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مدیران و روسای دانشکده ،گروه و دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مانیتورینگ فعالیتهای کاربران آنلاین

موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: بهران رستمی
تاریخ:
1395/12/04
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سامان صلواتی
تاریخ:
1395/12/04
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سامان صلواتی
تاریخ:
1395/12/04
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سینا بروسان
تاریخ:
1395/12/04
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: زهرا واحدی نیا
تاریخ:
1395/12/04
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو علیرضا محمدیان مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی اثرات احداث سد ذخیره ای در الگوی فرسایش و رسوب گذاری رودخانه حاجیلر چای با استفاده از مدل ریاض Hec-Ras .......
تاریخ:
1395/12/03
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو کامیار وخشور مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: روش تکاملی برای بهینه سازی توپولوژی سازه های پیوسته با بارهای سطحی .......
تاریخ:
1395/12/03
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو مهسا حسینی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: روش تخصیص قطب بهینه در کنترل فعال سازه ها مبتنی بر الگوریتم ECBO .......
تاریخ:
1395/12/02
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: نوید پرتونیا
تاریخ:
1395/12/02
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: نوید پرتونیا
تاریخ:
1395/12/02
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محمد جدی باغچه میشه
تاریخ:
1395/12/02
موضوع: شورای پژوهشی دانشگاه
شورای پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:صابر مردکاردیده
دانشجو: سینا نجفی شجاعی
تاریخ:
1395/12/02
موضوع: شورای پژوهشی دانشگاه
شورای پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:صابر مردکاردیده
دانشجو: مسعود آزاد
تاریخ:
1395/12/02
موضوع: شورای پژوهشی دانشگاه
شورای پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:صابر مردکاردیده
دانشجو: آرش شاهکار
تاریخ:
1395/12/02
موضوع: شورای پژوهشی دانشگاه
شورای پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:صابر مردکاردیده
دانشجو: مهدی قلی پورفیضی
تاریخ:
1395/12/02
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:دکتر لیلی محمد خانلی
دانشجو: عطا جعفرپور
تاریخ:
1395/12/02
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو زهرا واحدی نیا مورد تصویب مدیر گروه دکتر لیلی محمد خانلی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بهبود دقت دسته‌بندی داده‌های نامتوازن با به کارگیری الگوریتم جنگل .......
تاریخ:
1395/12/02
موضوع: شورای پژوهشی دانشگاه
شورای پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:صابر مردکاردیده
دانشجو: غلامرضا عندلیب
تاریخ:
1395/12/02
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده:صابر مردکاردیده
دانشجو: داریوش واعظی پور
تاریخ:
1395/12/02
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده:صابر مردکاردیده
دانشجو: رسول دشتی
تاریخ:
1395/12/02
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:صابر مردکاردیده
دانشجو: شهرزاد طریقی
تاریخ:
1395/12/02
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:صابر مردکاردیده
دانشجو: ساسان تاج الدینی
تاریخ:
1395/12/02
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو محمد جدی باغچه میشه مورد تصویب مدیر گروه رضا افروشه قرار گرفت.
عنوان تایید شده: مقایسه سیستم های مغزی _ رفتاری و متغیر های شخصینی در مجرمین و افراد عادی .......
تاریخ:
1395/12/02
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو مصطفی عسگری مورد تصویب مدیر گروه رضا افروشه قرار گرفت.
عنوان تایید شده: ارزیابی چالاکی دست، کنش های اجرایی شامل توجه انتخابی و برنامه ریزی، خودپنداره و اضطراب در بین دانش آموزان راست دست و چپ دست .......
تاریخ:
1395/12/02
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو مرضیه حسینی مورد تصویب مدیر گروه رضا افروشه قرار گرفت.
عنوان تایید شده: رابطه سوگيري اسناد خصمانه با پرخاشگري در نوجوانان: نقش واسطه‌اي بلوغ رواني - اجتماعي .......
تاریخ:
1395/12/02
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو مرضیه حسینی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: رابطه سوگيري اسناد خصمانه با پرخاشگري در نوجوانان: نقش واسطه‌اي بلوغ رواني - اجتماعي .......
تاریخ:
1395/12/02
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو مصطفی عسگری مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: ارزیابی چالاکی دست، کنش های اجرایی شامل توجه انتخابی و برنامه ریزی، خودپنداره و اضطراب در بین دانش آموزان راست دست و چپ دست .......
تاریخ:
1395/12/02
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو وحید ماهری مورد تصویب مدیر گروه دکتر تاج بخش نوید قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی عددی تاثیر متغیرهای مختلف در میدان جریان در دودکش خورشیدی .......
تاریخ:
1395/12/01
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو وحید ماهری مورد تصویب مدیر گروه دکتر تاج بخش نوید قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی عددی تاثیر متغیرهای مختلف در میدان جریان در دودکش خورشیدی .......
تاریخ:
1395/12/01
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو وحید ماهری مورد تصویب مدیر گروه دکتر تاج بخش نوید قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی عددی تاثیر متغیرهای مختلف در میدان جریان در دودکش خورشیدی .......
تاریخ:
1395/12/01
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو بهران رستمی مورد تصویب مدیر گروه دکتر تاج بخش نوید قرار گرفت.
عنوان تایید شده: مدلسازی عملکرد کمپرسور پیچی بر اساس تست تجربی جهت ترسیم منحنی مشخصه .......
تاریخ:
1395/12/01
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو سامان صلواتی مورد تصویب مدیر گروه دکتر تاج بخش نوید قرار گرفت.
عنوان تایید شده: طراحی،ساخت و آزمایش دستگاه تولید گاز احتراقی از زیست توده .......
تاریخ:
1395/12/01
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو سینا بروسان مورد تصویب مدیر گروه دکتر تاج بخش نوید قرار گرفت.
عنوان تایید شده: تحلیل عملکرد یک دیزل ژنراتور دو زمانه ، کم دور پربازده با استفاده از نرم افزار Diesel-RK .......
تاریخ:
1395/12/01
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو نوید پرتونیا مورد تصویب مدیر گروه دکتر تاج بخش نوید قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بهینه سازی نیروگاه حرارتی تبریز بر اساس شرایط اسمی طراحی جهت ارتقاء بازده .......
تاریخ:
1395/12/01
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو زهرا واحدی نیا مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بهبود دقت دسته‌بندی داده‌های نامتوازن با به کارگیری الگوریتم جنگل .......
تاریخ:
1395/12/01
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو آذر ذوالقرنی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: ارتباط بین نمره دانش اموزان در درس زبان انگلیسی و رشته هایتحصیلی انها علوم تجربی و علوم انسانی و ریاضی فیزیک و انگیزه دانش اموزان در یادگیری زبان. .......
تاریخ:
1395/12/01
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو سینا بروسان مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: تحلیل عملکرد یک دیزل ژنراتور دو زمانه ، کم دور پربازده با استفاده از نرم افزار Diesel-RK .......
تاریخ:
1395/12/01
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو نوید پرتونیا مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بهینه سازی نیروگاه حرارتی تبریز بر اساس شرایط اسمی طراحی جهت ارتقاء بازده .......
تاریخ:
1395/12/01
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو بهران رستمی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: مدلسازی عملکرد کمپرسور پیچی بر اساس تست تجربی جهت ترسیم منحنی مشخصه .......
تاریخ:
1395/12/01
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو وحید ماهری مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی عددی تاثیر متغیرهای مختلف در میدان جریان در دودکش خورشیدی .......
تاریخ:
1395/12/01

سوالات متداول